Εσωτερικός κανονισμός 2015-2016

kanonismos

Αντισεισμικός κανονισμός

oasp

Κανονισμοί Προβολής και Δημοσιότητας Πράξεων του ΕΣΠΑ

images

Εσωτερικός Κανονισμός και Μνημόνιο Ενεργειών για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

politiki prostasia

Η άσκηση του μήνα1

 

 

ΑΦΙΣΑ 16

image

Ακούστε το European School Radio

Ανακύκλωση

recyclesmall

Δήμος Πέλλας

Dimarxeiosmall

EEY EIKONA

 

Κανονισμός Λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων


 Α.  ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(3345/02-09-1988 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 649 τ. Β΄ )

Έχοντας υπόψη την ανάγκη προσδιορισμού του σκοπού των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθορισμού του περιεχομένου της εκπαίδευσης στα σχολεία αυτά και οργάνωσης γενικά του τρόπου λειτουργίας τους

 Αποφασίζουμε

 1. Σκοπός των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίων και λυκείων) είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης.

 2. Το αναλυτικό πρόγραμμα των μουσικών σχολείων περιλαμβάνει μαθήματα μουσικής παιδείας, μαθήματα αισθητικής παιδείας, άσκηση στα εργαστήρια ειδικότητας, καθώς και απογευματινή μελέτη. Η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής και η άσκηση στα εργαστήρια μπορεί να είναι συλλογική ή και εξατομικευμένη.

 3. Στα μουσικά γυμνάσια μπορεί να οργανώνονται μαθήματα μουσικής παιδείας, προαιρετικής παρακολούθησης για μαθητές δημοτικών σχολείων για την ανίχνευση των κλίσεων και ενδιαφερόντων στη μουσική.

...


Γ7/60235/26-05-2011 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 1012 τ. Β΄

 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Γ2/3850/ 16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998) απόφασης Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λει­τουργία Μουσικών Σχολείων».

 

αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Γ2/3850/ 16.6.98 (ΦΕΚ 658/Β΄/1.7.1998) υπουργική απόφαση «Λει­τουργία Μουσικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε από την υπ` αριθμ. 58407/Γ7/14.6.2005 (ΦΕΚ 811/Β΄/14.6.2005) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ` αριθμ. Γ2/ 3850/29.5.1998 απόφασης Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρη­σκευμάτων», ως εξής:

Α.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

1. Στα Μουσικά Σχολεία και συγκεκριμένα στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων των σχολείων αυτών εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

 2. Για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου εισηγείται στην Καλλιτεχνική Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η τελική απόφαση εκδίδεται από τον Ειδικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί­δευσης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

 Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων, η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

 3. Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους.

 4. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο.

 5. Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο, Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και αποτελείται από:

 α.  Ένα μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής (τακτικό ή αναπληρωματικό) του κλάδου ΠΕ16 ή ένα (1) δημόσιο εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16 (Μουσικής), με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.

 β.  Τέσσερις (4) καθηγητές του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ16, με οργανική θέση ή απόσπαση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως μέλη, καθώς και δύο αναπληρωτές τους.

 γ.  Έναν εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου (μόνιμο ή αναπληρωτή) που υπηρετεί στο Μουσικό Σχολείο, ως Γραμματέα.

...

 Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου ή ο αναπληρωτής του, συμμετέχει στην Ε.Ε. ή στην Γ.Ε.Ε. χωρίς δικαίωμα βαθμολόγησης και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

 6. Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι:

 • Ρυθμός

 • Ακουστική ικανότητα

 • Φωνητική ικανότητα

 • Διάκριση ηχοχρωμάτων

 • Μουσικό Όργανο (προαιρετικά) ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό, σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίων που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.

 Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογητών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροισμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τέσσερα (4), για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τέσσερα υπο­χρεωτικά θέματα και, κατ` αντιστοιχία, δια του πέντε (5), για όσους επιλέγουν να εξεταστούν και το Μουσικό Όργανο, ανάγεται στην εκατοντάβαθμη κλίμακα.

 Τα θέματα εξέτασης των υποψηφίων μαθητών που μετέχουν στη διαδικασία επιλογής προετοιμάζονται με ευθύνη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και παραδίδονται στον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή εφόσον συγκροτηθεί Γ.Ε.Ε. στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε. κάθε Μουσικού Σχολείου, με ευθύνη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σφραγισμένα, και αποσφραγίζονται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή της Γ.Ε.Ε. ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής αμέσως πριν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Τα θέματα δύνανται να αποσταλούν και ηλεκτρονικά μέσω VBI.

 7. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται η Ε.Ε. ή η Γ.Ε.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου της και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει πίνακα εξετασθέντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά μέχρι τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επίδοσης των πενήντα (50) μονάδων. Ο παραπάνω πίνακας των εξετασθέντων αναρτάται στο οικείο σχολείο και διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δύνανται να εγγραφούν ως επιτυχόντες όσοι μαθητές προβλέπονται από την παράγραφο 2 αυτής της Υπουργικής απόφασης και οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους εικοσιτέσσερις (24) ανά τάξη ή τμήμα τάξης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο μαθητές που δεν συγκεντρώνουν τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επιτυχίας των πενήντα (50) μονάδων.

Σε περίπτωση που οι ισοβαθμίσαντες στην τελευταία θέση είναι περισσότεροι από τρεις, γίνεται κλήρωση.

 8. Οι γονείς των μαθητών που επελέγησαν για να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, εφοδιάζονται με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο προσκομίζουν στο γυμνάσιο όπου γράφτηκε το παιδί τους με το ισχύον σύστημα εγγραφής, μετά την αποφοίτηση του από το δημοτικό σχολείο.

 Στην περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο γυμνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται από τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο από τον πίνακα επιλαχόντων που συγκεντρώνει το υψηλότερο άθροισμα μονάδων.

 Μετά τη λήξη του Α΄ τριμήνου οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται.


Β.   ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου - Λυκείου), από άλλο Μουσικό Σχολείο πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Μουσικό Σχολείο υποδοχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 2. Αν υπάρξουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ` τάξεις Γυμνασίου καθώς και στην Α΄ τάξη Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του  Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων που ορίζεται με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

 Η επιτροπή αποτελείται από:

 α. Έναν καθηγητή του κλάδου ΠΕ 16, με βαθμό Α΄ και με οργανική θέση στο Μουσικό Σχολείο ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις καθηγητές και κατά περίπτωση πέντε, του κλάδου Π Ε 16 ή TE 16, μονίμους με οργανική θέση ή απόσπαση στο Μουσικό Σχολείο ή αναπληρωτές, ως μέλη και

γ. Έναν καθηγητή οποιουδήποτε κλάδου, ως Γραμματέα.

Οι καθηγητές των εδαφίων α` και β` ορίζονται από εκπαιδευτικούς με τις εξής ειδικεύσεις: Θεωρητικός Ευρωπαϊκής Μουσικής, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Πιάνο, και Υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργα­νο αναφοράς (Ταμπουράς ή άλλο που διδάσκεται στο σχολείο). Το πέμπτο μέλος της επιτροπής μετέχει με αρμοδιότητα σε άλλο μουσικό όργανο επιλογής.

 Τα μαθήματα που εξετάζονται για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου είναι:

 •  Μουσική Θεωρία και Πράξη

 •  Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

 •  Τα υποχρεωτικά όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο)

 •  Μουσικό όργανο επιλογής (προαιρετικά)

 Τα μαθήματα που εξετάζονται για τη Γ` τάξη Γυμνασίου και την Α΄ τάξη Λυκείου είναι:

 •  Μουσική Θεωρία και Πράξη

 •  Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

 •  τα υποχρεωτικά όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό πα­ραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο)

 •  Ιστορία της Μουσικής

 •  Μουσικό όργανο επιλογής (υποχρεωτικά)

 Η ύλη των εξετάσεων προέρχεται από την ύλη που διδάχθηκε κατά το τρέχον σχολικό έτος και ανακοινώνεται στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι εξετάσεις διεξάγονται γραπτά, προφορικά και με ακρόαση.

 Με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του Μουσικού Σχολείου ορίζονται τα τυχόν κενά της Β΄ τάξης και της Γ` τάξης Γυμνασίου, καθώς και της Α΄ τάξης Λυκείου των Μουσικών Σχολείων, το αργότερο μέχρι την πρώτη μέρα της έναρξης του νέου σχολικού έτους.

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής των εξετάσεων. Επιτυχόντες είναι εκείνοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.


Γ.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 1405/2017)

 1. ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Για τα μαθήματα γενικής παιδείας ισχύει ότι και για τα σχολεία γενικής παιδείας. Τα μαθήματα της Ιστορίας της Τέχνης, καθώς και του Θεάτρου, κατατάσσονται στην ομάδα μαθημάτων Β΄

mousika 1

 

Τα μαθήματα μουσικής παιδείας διακρίνονται σε:

 

 mousika 2 

 2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

Για τα μαθήματα γενικής παιδείας ισχύει ότι και για τα υπόλοιπα λύκεια γενικής παιδείας. 

Τα μαθήματα μουσικής παιδείας διακρίνονται σε:

  mousika 4

 

Η διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων διεξάγεται είτε κατά τμήμα είτε ομαδικά είτε ατομικά, ανάλογα με το διδασκόμενο μάθημα. 

Στα ατομικά μαθήματα ανήκουν το ατομικό όργανο επιλογής καθώς και το υποχρεωτικό όργανο. 

Τα μαθήματα της Αρμονίας και της γραφής καθ΄ υπαγόρευση δύναται αν προσφέρονται σε ομάδες - επίπεδα των 5-12 μαθητών, ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε σχολείου.

 

Δ.  ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

1.  Μουσικό Γυμνάσιο

 

 Στα μαθήματα γενικής παιδείας, για την προαγωγή ή απόλυση εφαρμόζεται ό,τι ισχύει στα υπόλοιπα γυμνάσια.

Το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης εξετάζεται γραπτά για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών, ενώ το μάθημα του Θεάτρου δεν εξετάζεται και ο γενικός βαθμός του προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών των τριών τριμήνων. 

Για τα μαθήματα μουσικής παιδείας ισχύουν τα εξής:

Τάξεις

Μάθημα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΜΑΙΟΣ)

 

Θεωρητικό μέρος

Πρακτικό μέρος

Γραπτά

Προφορικά

Ακρόαση

(διμελής επιτροπή ?       3ο δεκαήμερο Μαϊου)

Α, Β, Γ

Ευρωπαϊκή Μουσική ? Θεωρία και Πράξη

ν

ν

 

Α, Β, Γ

Ευρωπαϊκή Μουσική ? Θεωρία και Πράξη & Εισαγωγή στην Αρμονία

ν

ν

 

Α, Β, Γ

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική ? Θεωρία και Πράξη

ν

ν

 

     Β, Γ

Ιστορία της Μουσικής

 

                 Μ.Ο. τετραμήνων
 

Α, Β, Γ

Ατομικό Όργανο Επιλογής

   

ν

Α, Β, Γ

Πιάνο

   

ν

Α, Β, Γ

Ταμπουράς

   

ν

Α

Ιστορία της τέχνης

Μ.Ο. τετραμήνων

   

Α, Β, Γ

Θέατρο

Μ.Ο. τετραμήνων

 

Α, Β, Γ

Μουσικό Σύνολο ?Οργανοχρησία

Μ.Ο. τετραμήνων

 

Α, Β, Γ

Χορωδία

Μ.Ο. τετραμήνων

 

Α

Κριτική Μουσική Ακρόαση

Δεν βαθμολογείται

 

 

  2.  Γενικό Μουσικό Λύκειο

 

 Στα μαθήματα γενικής παιδείας εφαρμόζεται ότι ισχύει για τα υπόλοιπα Ενιαία Λύκεια.

Για τα μουσικά μαθήματα ισχύουν τα ακόλουθα:

Τάξεις

Μάθημα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΜΑΙΟΣ)

 

Θεωρητικό μέρος

Πρακτικό μέρος

Γραπτά

Προφορικά

Ακρόαση 

(διμελής επιτροπή ?Τελευταία εβδομάδα και μετά)

Α, Β, Γ

Γραφή καθ΄ υπαγόρευση της Ανάπτυξης Ακουστικών Ικανοτήτων

ν

   

Α, Β, Γ

Αρμονία

ν

   

Α, Β, Γ

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

ν

ν

 

     Β

Μορφολογία

ν

   

Α, Β, Γ

Ατομικό Όργανο Επιλογής

 ν

   

Α

Ιστορία της μουσικής

ν

   

Α

  Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική

ν

   

Α

Υποχρεωτικό Όργανο

   

ν

Α,Β,Γ

Ατομικό Όργανο Επιλογής

   

ν

Α, Β, Γ

Μουσικό Σύνολο Οργάνου επιλογής

Μ.Ο. τετραμήνων

 

Α, Β, Γ

Μουσικό Σύνολο Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας

Μ.Ο. τετραμήνων

 

 

Ο τελικός βαθμός για τα γραπτώς εξεταζόμενα μουσικά μαθήματα εξάγεται όπως και στα γενικά μαθήματα των Μουσικών Σχολείων. Αντιστοίχως, ο τελικός βαθμός των δι΄ ακροάσεως εξεταζόμενων μαθημάτων προκύπτει από το άθροισμα των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και του βαθμού εξέτασης με ακρόαση διαιρούμενος δια του τρία.

Τέλος, μαθητής που ενώ φοιτά σε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου ή Λυκείου) αποφασίζει, για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε Γυμνάσιο ή Λύκειο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Μουσικού Σχολείου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διδακτικό τρίμηνο από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές (31 Μαρτίου εκάστου σχολικού έτους).

 

 

 

Γ.   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. Αγρίνιο τηλ: 26410-53595

2. Άλιμος τηλ: 210-9963561

3. Αμύνταιο τηλ: 23860-23224

4. Άμφισσα τηλ: 22650-22995

5. Αργολίδα τηλ: 27510-89277

6. Άρτα τηλ: 26810-85374

7. Βαρθολομιό τηλ: 26230-42749

8. Βέροια τηλ: 23310-65787

9. Βόλος τηλ: 24210-61009

10. Γιαννιτσά τηλ: 23820-28999

11. Ιωάννινα τηλ: 26510-65457

12. Δράμα τηλ: 25210-28191

13. Ζάκυνθος τηλ: 26950-45812

14. Ηράκλειο τηλ: 2810-761696

15. Θερίσου-Χανίων τηλ: 28210-88065

16. Θεσσαλονίκη τηλ: 2310-300828

17. Ίλιον τηλ: 210-5061961

18. Καβάλα τηλ: 2510-247190

19. Καλαμάτα τηλ: 27210-96966

20. Καρδίτσα τηλ: 24410-73970

21. Κατερίνη τηλ: 23510-31444

22. Κέρκυρα τηλ: 26610-91573

23. Κομοτηνή τηλ: 25310-37236

24. Κόρινθος τηλ: 27410-24887- 80251

25. Λαμία τηλ: 22310-46476

26. Λάρισα τηλ: 2410-627121

27. Λευκάδα τηλ: 26450-22525

28. Μυτιλήνη τηλ: 22510-25797

29. Ξάνθη τηλ: 25410-92212

30. Παλλήνη τηλ: 210-6668547

31. Πάτρα τηλ: 2610-641800

32. Πειραιά τηλ: 210-4204426

33. Πρέβεζα τηλ: 26820-60970

34. Πτολεμαΐδα τηλ: 24630-81775

35. Ρέθυμνο τηλ: 28310-27553

36. Ρόδος τηλ: 22410-65651

37. Σέρρες τηλ: 23210-35353

38. Σιάτιστα τηλ: 24650-23461

39. Σπάρτη τηλ: 27310-89069

40. Τρίκαλα τηλ: 24310-74471

41. Τρίπολη τηλ: 2710-235440

42. Χίος τηλ: 22710-81360